قسمتی از وصیت نامه شهید اسماعیل محمودی | ویکی پدیا فارسی

قسمتی از وصیت نامه شهید اسماعیل محمودی

ای امام ای رهبر وای یاورمستضعفان                      حامی دین خدا ای دشمن مستکبران

زمین و رزمندگان جبهه پر توسلام                             کن دعا پیروز گردیم بر جنود بشیعیان

من سرباز م جان و سر تقدیم داور کرده ام                  این تن ناقابلم هدیه به رهبر کرده ام

وای بر من داشتم بیش از صد جان و تن پس بدادم         در رهشچون با خدا عهد کرده ام

ای خدا عاشق پیر جمارانم به معشوقم رسان              تا کنم هدیه به او جانو سرم از دل جان

چون که او فرموده بود تا پر کنید ماجبهه را             سیل ما لرزاند سرا سرپیکر پوشالی مستبکران